Parthenon Case Study

Acropolis Plan
Acropolis Plan
Parthenon Plan
Parthenon Plan
Quarry Elevation
Quarry Elevation
Quarry Axo
Quarry Axo